2 years ago

làm bằng đại học quốc tế

làm bằng đại học nước ngoài giả, thành thị có nhu cầu và thấy hợp nên mới xin. Các em được thầy chỉ dẫn hoạt động nhóm để phát huy khả năng làm việc tập thể.
Mô hình dài hạn cần read more...